Alle medewerkers en vrijwilligers hebben onderstaande gedragscode onderschreven;

 

Gedragscode Calypsosport in Het Sporthuis Abcoude

De omgang tussen zwembadmedewerkers en bezoekers en zwemleerlingen laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (denk hierbij aan bezoekers met een beperking) of ter voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie dan wel noodzakelijk is voor de handhaving van de orde en veiligheid. Toch zijn er binnen de zwemschool uitgangspunten en gedragsregels vastgesteld en aan de hand daarvan kunnen de grenzen tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van zwembadmedewerkers in concrete situaties worden vastgesteld. Het doel hiervan is om alle betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de zwembranche te herstellen.

Een aantal in de gedragscode te noemen begrippen wordt hieronder gedefinieerd.

Zwembadmedewerker

Onder ‘zwembadmedewerker’ wordt in de gedragscode verstaan een natuurlijk persoon die ongeacht de juridische status van de werkrelatie (ambtenaar, werknemer, gedetacheerde, ZZP-er, uitzendkracht, vrijwilliger, stagiair, leerling et cetera) werkzaamheden verricht in het:

 • uitvoerend kader, bijvoorbeeld in de functie van zwembadmedewerker of

  zwemonderwijzer;

 • facilitair kader, bijvoorbeeld in de functie van kantinemedewerker,

  onderhoudsmedewerker, baliemedewerker;

• leidinggevend kader;

• bestuurlijk kader;

• administratief kader;

 • toezichthoudend kader, bijvoorbeeld de rapporteurs diploma zwemmen

Bezoeker

Onder ‘bezoeker’ wordt verstaan: iedere (natuurlijk) persoon, niet zijnde een zwembadmedewerker, die het zwembad bezoekt.

Zwemleerling

Onder ‘zwemleerling’ wordt verstaan: iedere bezoeker die zwemonderwijs van een

zwembadmedewerker krijgt.

Logboek

Onder ‘logboek’ wordt verstaan: een register, schriftelijk of digitaal, waarin de zwembadmedewerker de in de gedragscode genoemde gebeurtenissen kan optekenen.

Uitgangspunten beroepsuitoefening algemeen

Een zwembadmedewerker

 1. streeft ernaar zijn/haar beroep zo goed mogelijk uit te oefenen en neemt daarbij de

    opvattingen en standpunten van de beroepsgroep zoals vastgelegd in de gedragscode

    in acht; is zich bij de uitoefening van zijn/haar beroep voortdurend bewust van zijn/haar

    voorbeeldfunctie;

 1. neemt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar beroepsuitoefening binnen de

    grenzen van het zwemonderwijs en binnen de geldende regelingen van het zwembad

    waar hij/zij werkzaam is;

 1. neemt de grenzen van zijn/haar professionele deskundigheid in acht; ingeval aard en

    omvang van problemen die zijn/haar deskundigheid overstijgen, is hij/zij gehouden

    andere deskundigen in te schakelen; bijvoorbeeld bij vermoeden van misbruik en

    mishandeling (in de thuissituatie);

 1. is verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling van zijn/haar professionaliteit; ook op het

    gebied van sociale omgang en correcte communicatie met bezoekers, ouders en

    kinderen;

 1. doet zijn/haar werk als lid van een team, in een collegiale verantwoordelijkheid;
 1. onderhoudt professionele contacten met collega’s binnen het zwembad en met de

    zwembaddirectie;

 1. communiceert correct met collega’s en directie in woord, gebaar, op schrift en via

    elektronische middelen;

 1. ziet erop toe dat collega’s zich aan de gedragscode houden. Spreekt in voorkomende

    gevallen collega’s aan op ongewenste omgangsvormen;

 1. informeert zijn/haar leidinggevende bij ongewenste omgangsvormen dan wel negeren

    van de gedragscode door een collega.

Gedragscode Zwembranche

De zwembadmedewerker in contact met bezoekers

 1. zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de bezoekers van het zwembad,

    waaronder zwemleerlingen, kinderen en ouders, zich veilig voelen; door zichtbaar te

    zijn, toezicht te houden en consequent de regels te handhaven;

 1. heeft de plicht bezoekers te beschermen tegen (machts)misbruik, (seksuele) intimidatie

    en andere ongewenste omgangsvormen binnen het zwembad;

 1. realiseert zich te allen tijden dat bepaalde situaties en/of handelingen door de bezoeker

    kunnen worden ervaren als (seksuele) intimidatie, dan wel kunnen leiden tot

    beschuldigingen van ongewenst gedrag;

 1. vermijdt 1 op 1 situaties met bezoekers in afgesloten ruimte, tenzij dit uit oogpunt van

    veiligheid en/of gezondheid noodzakelijk is, zoals in het geval EHBO moet worden

    verleend, levensreddende handelingen moeten worden verricht of het zwembad

    vanwege calamiteiten moet worden ontruimd. Een dergelijke situatie wordt altijd in het

    logboek opgenomen en aan de leidinggevende gemeld;

 1. betreedt een kleedkamer, doucheruimte, sauna of een soortgelijke ruimte, waar een

    bezoeker is, pas na vooraf verzochte toestemming van de bezoeker en zal vervolgens

    zijn/haar betreden van de kleed-/doucheruimte verantwoorden aan zijn/haar

    leidinggevende; Indien het om redenen van veiligheid en gezondheid van de bezoeker

    niettemin noodzakelijk is om deze ruimte te betreden, zoals in de in artikel 4 genoemde

    gevallen zal hij/zij dit duidelijk en met redenen omkleed, aankondigen. Een dergelijke

    situatie wordt altijd in het logboek opgenomen en aan de leidinggevende gemeld. De

    bezoeker wordt zoveel mogelijk privacy gegund;

 1. heeft in zijn/haar contacten met de bezoeker alleen dan lichamelijk contact voor zover

    dit functioneel en/of noodzakelijk is, bijvoorbeeld om onderwijskundige redenen of om

    redenen van veiligheid of gezondheid van de bezoeker, bijvoorbeeld wanneer EHBO

    moet worden verleend of levensreddende handelingen moeten worden verricht. Raakt

    de bezoeker niet op een zodanige wijze aan dat de bezoeker en/of de medewerker zelf

    deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel, agressief of intimiderend kan

    ervaren;

 • respecteert de bezoeker en onthoudt zich ervan de bezoeker te bejegenen op een wijze

   die de bezoeker in zijn/haar waardigheid aantast; bijvoorbeeld geen intimidatie, dreigen,

   dwingen, agressie, pesterijen, dubbelzinnigheden, ongewenste intimiteiten enz.

   Bezoekers worden niet gediscrimineerd op grond van geslacht, ras, seksuele voorkeur,

   levensbeschouwelijke overtuiging, culturele identiteit seksuele voorkeur, handicap of om

   welke reden dan ook;

 • toont betrokkenheid bij de bezoeker maar bewaakt en bewaart in zijn/haar contacten

    met de bezoeker altijd professionele afstand;

 • dringt niet verder in het (privé)leven van de bezoeker door dan nodig is voor de

    uitoefening van zijn/haar functie; dat geldt ook voor contacten via elektronische

    communicatiemiddelen;

 • geeft duidelijk zijn/haar grens aan als een bezoeker aandringt op intimiteit; dat geldt

      ook indien via elektronische communicatiemiddelen op intimiteit wordt aangedrongen.

In het voorgaande zijn de regels voor de omgang met ‘bezoekers’ in het algemeen uiteengezet. In het hiernavolgende worden specifieke nadere regels beschreven ten aanzien van zwemleerlingen en hun ouders/verzorgers. Deze beide groepen zijn in eerste instantie bezoekers van het zwembad, maar anders dan reguliere bezoekers hebben zwemleerlingen tijdens de zwemles sociale omgang met hun zwemonderwijzer. Er is sprake van een direct contact tussen zwemleerling-zwemonderwijzer binnen een afhankelijkheidssituatie.

Ook in het contact met hun ouders/verzorgers is er sprake van een dergelijke afhankelijkheidsrelatie tussen zwemonderwijzer en ouder/verzorger, waarbij de zwemonderwijzer professioneel overwicht heeft uit hoofde van zijn/haar beroep. Het voorgaande geldt in voorkomende gevallen ook andere zwembadmedewerkers dan zwemonderwijzers.

Alle regels voor de omgang met bezoekers zijn van overeenkomstige toepassing op de omgang met zwemleerlingen en ouders/verzorgers. Anderzijds zijn de hieronder geformuleerde regels voor de omgang met zwemleerlingen en ouders/verzorgers van overeenkomstige toepassing op de omgang met bezoekers.

De zwembadmedewerker in contact met zwemleerlingen

 • respecteert de zwemleerling in blik, woord, gebaar en maakt van hem/haar geen

    beeldopnames, tenzij zwemleerlingen en/of hun ouders zelf om het maken van

    beeldopnames verzoeken en in dat geval op zodanige wijze dat de zwembadleerling

    niet wordt aangetast in zijn waardigheid en de beeldopname niet als seksueel kan

    worden ervaren;

 • maakt beslist geen misbruik van de machts- en afhankelijkheidsrelatie die voortvloeit uit

    zijn/haar beroep;

 • onthoudt zich van elke vorm van intimidatie t.w.: intimideren, vernederen, dreigen,

    dwingen, schelden, negeren, pesten, racisme, homo-intimidatie, seksuele intimidatie,

    discriminatie op grond van geslacht, ras, overtuiging, seksuele voorkeur, handicap of

    om welke reden dan ook; kinderen worden aangesproken bij hun naam en beslist niet

    op uiterlijke kenmerken of specifieke gedragingen;

 • zorgt voor sociale veiligheid binnen zijn/haar lessen, met name voor de minder

   bewegingsbegaafde zwemleerlingen; overbodige vergelijkingssituaties en situaties die

   de lichamelijke verschijningswijze accentueren, worden vermeden;

 • zorgt ervoor dat noodzakelijk lichamelijk contact functioneel is en niet misverstaan kan

    worden. Functionele aanrakingen als techniek, houdings- en ademhalingscorrecties

    worden zoveel mogelijk voorafgegaan door een aankondiging van de aanraking en

    gaan vergezeld van uitleg over het waarom van de aanraking.

De zwembadmedewerker in contact met ouders/verzorgers:

 • respecteert de ouder/verzorger in blik, woord en gebaar;-gaat in contact met ouders/verzorgers correct om met het overwicht dat voortvloeit uit

    zijn/haar beroep;

 • verstrekt eerlijke en ter zake doende informatie over de vorderingen/prestaties en

    (bewegings)gedragingen aan ouders/verzorgers inzake de zwemleerling;

 • is tijdens de lessituatie zichtbaar. Als de situatie een 1 op 1 setting vergt, overlegt de

    medewerker dit met zijn/haar leidinggevende en vraagt de ouders om toestemming.

    Tevens meldt de zwembadmedewerker een dergelijke situatie in het logboek;

 • realiseert zich dat bepaalde instructie-handelingen door ouders/verzorgers misverstaan

    kunnen worden en kunnen leiden tot beschuldigingen van (seksuele) intimidatie;

    is daarom te allen tijde bereid om rekenschap af te leggen van de gevolgde

    pedagogische aanpak/over de wijze van instructie, aan ouders/verzorgers en

    leidinggevende. Van het gebruik van een pedagogische aanpak welke niet standaard

    toegepast wordt, maakt de zwembadmedewerker melding in het logboek en bij de

    ouders/verzorgers.