Algemene  Voorwaarden voor huur van het sporthuis Abcoude

 1. ALGEMEEN DEEL
 1. Algemene bepalingen
  1. De huurverhouding wordt beheerst door Nederlands recht en door de bepalingen in de schriftelijke huurovereenkomst óf door de aanvraag en de bevestiging, alsmede door deze Algemene Voorwaarden en eventuele andere (algemene) voorwaarden die de verhuurder vóór of bij aanvang van de rechtsverhouding van toepassing verklaart.
  2. Op het gebruik van de sportaccommodatie zijn alle daarop betrekking hebbende gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen, verordeningen e.d. van toepassing.
  3. De verhuurder behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De verhuurder zal in dat geval een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de huurder toezenden.
  4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder.
  5. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de sportaccommodatie is gelegen.
 1. Totstandkoming van de huurovereenkomst
  1. De overeenkomst, waarbij de verhuurder aan de huurder een sportaccommodatie verhuurt, komt tot stand middels een wederzijds ondertekende huurovereenkomst óf (in geval van kortdurende c.q. incidentele verhuur) middels een door de huurder ingediende aanvraag voor de huur van de sportaccommodatie met bevestiging hiervan door de verhuurder, gecommuniceerd via email of whats app of SMS of schriftelijk.
 1. Beëindiging van de huurovereenkomst
  1. De huurovereenkomst geldt voor de daarin opgenomen duur en eindigt op de daarin opgenomen wijze óf geldt (bij kortdurende verhuur) voor de in de bevestiging van verhuurder genoemde datum/periode en eindigt na de datum/periode van rechtswege zonder dat daartoe een nadere opzegging vereist is.
  2. Indien de huurder één of meer van de uit deze huurovereenkomst of de wet voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig nakomt, is de verhuurder gerechtigd om de ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen. Huurder zal in verzuim zijn door het enkele verloop van de bepaalde termijn of het enkele feit van de overtreding, niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming.
 1. Huurprijs en betalingsvoorschriften
  1. De huurprijs voor de sportaccommodatie wordt jaarlijks door (door Exploitatie Het Sporthuis Abcoude B.V. vastgesteld.
  2. De huurder verplicht zich de huurprijs tijdig en op de overeengekomen of vastgestelde vervaldag te voldoen. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting.
  3. De verhuurder is gerechtigd bij aanvang van de huurovereenkomst een waarborgsom te verlangen van de huurder. Deze waarborgsom kan door de verhuurder worden aangewend ter verrekening met eventueel achterstallige huurtermijnen of andersoortige (schade)vorderingen op de huurder uit hoofde van de huurovereenkomst. De huurder heeft geen recht op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.
  4. Indien de huurprijs niet tijdig wordt voldaan, is de huurder vanaf de vervaldag van de huurtermijn de wettelijke (handels)rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten.
 1. Diensten
  1. In de huurovereenkomst is een kale huurprijs opgenomen. Partijen kunnen overeenkomen dat verhuurder bepaalde zaken en/of diensten aan huurder levert. Alsdan maken partijen nadere afspraken over de omvang van deze zaken en/of diensten en de hoogte van de vergoeding die huurder alsdan aan verhuurder zal voldoen. Deze afspraken leggen partijen vast in een separaat document dat als bijlage bij de huurovereenkomst wordt gevoegd.
 1. Het gehuurde, gebreken
  1. De omvang van het gehuurde is beschreven in de huurovereenkomst of in het bevestigingsformulier of in de E-mailcorrespondentie van de verhuurder.
  2. De staat van het gehuurde volgt dwingend uit het door partijen bij aanvang van de huur opgestelde proces-verbaal van oplevering.
  3. Indien bij aanvang van de huur geen proces-verbaal van oplevering is opgesteld, geldt dat het gehuurde bij aanvang van de huur door de verhuurder is opgeleverd en door de huurder aanvaard in een goed onderhouden staat, zonder schade en gebreken. Zulks in afwijking van artikel 7:224 lid 2, tweede volzin van het Burgerlijk Wetboek.
  4. Bij het vaststellen of sprake is van een gebrek in de zin van artikel 7:204 Burgerlijk Wetboek, is van belang van de betreffende huurder mocht verwachten van het gehuurde in kwestie.
  5. De volgende punten worden niet als gebrek aangemerkt:
 1. een eigenschap of staat van het gehuurde of een andere niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid, welke al bij het aangaan van de huurovereenkomst bestond en voor partijen toen redelijkerwijs waarneembaar was bij een behoorlijke inspectie van het gehuurde, ook als die eigenschap of staat niet is vermeld in het eventueel door partijen bij aanvang van de huur opgestelde proces-verbaal van oplevering;
 2. overlast of hinder van andere gebruikers van de sportaccommodatie of buren, ongeacht of deze gebruikers en/of buren van de verhuurder huren en ongeacht of de verhuurder, al dan niet via rechtsmaatregelen, een einde kan maken aan de overlast of hinder;
 3. gebreken aan veranderingen en toevoegingen die door huurder of diens voorganger zijn aangebracht en eventuele schade die als gevolg daarvan is ontstaan;
 4. een niet (meer) beschikken over of intrekking van vergunningen en/of ontheffingen die nodig zijn in verband met het gebruik van het gehuurde in overeenstemming met de bestemming;
 5. het feit dat op grond van een benodigde of verkregen vergunning of ontheffing aanpassingen aan het gehuurde moeten worden aangebracht ten behoeve van het gebruik conform de bestemming en de eventuele nadelige gevolgen daarvan voor de huurder;
 6. eventuele niet-tijdige beschikbaarheid van het gehuurde.
 1. Aansprakelijkheid, kosten en schade
  1. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de sportaccommodatie en/of van de daarin aanwezige (sport)inventaris, tenzij de huurder bewijst dat hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten en de personen waarvoor de huurder aansprakelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
  2. De huurder zal de verhuurder steeds direct schriftelijk in kennis stellen van een door hem ontdekt gebrek of eventuele schade als gevolg daarvan. Als het gebrek voor rekening van de verhuurder komt, dan geeft de huurder de verhuurder een redelijke termijn voor herstel. In de periode tussen de ontdekking van het gebrek en het herstel, neemt de huurder passende maatregelen om de schade als gevolg van het gebrek zoveel mogelijk te beperken.
  3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor:
 1. de gevolgen van gebreken die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst;
 2. de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst;
 3. de gevolgen van gebreken ten aanzien waarvan geen sprake is van opzet of eigen grove schuld van de verhuurder;
 4. schade die ontstaat aan een persoon of goed van de huurder of van derden die in het gehuurde aanwezig zijn; de gevolgen van niet-tijdige beschikbaarheid van het gehuurde, tenzij dit toerekenbaar is aan verhuurder;
 5. bedrijfsschade van de huurder, tenzij sprake is van bedrijfsschade die is veroorzaakt door opzet of eigen grove schuld van de verhuurder.
  1. Behoudens de bevoegdheid tot verrekening op grond van artikel 7:206 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, is de verhuurder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken en kan de huurder geen aanspraak maken op verrekening of huurprijsvermindering. Deze bepaling geldt niet, indien sprake is van gebreken die de verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.
  2. Ingeval de sportaccommodatie door overmacht of door werkzaamheden niet door de huurder kan worden gebruikt, zal de verhuurder de huurprijs verminderen naar evenredigheid van tijd en van het gedeelte van de sportaccommodatie waarvan huurder verstoken zal zijn.
  3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele (sport)ongevallen of gevolgen van (sport)ongevallen in de sportaccommodatie, al dan niet als gevolg van de niet-nakoming zijdens huurder van diens toezicht- en veiligheidsverplichtingen, noch voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder, diens leden of personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder van de sportaccommodatie gebruik maken of van derden die huurder heeft toegelaten. De huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake.
  4. De in dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van de verhuurder komen te vervallen, indien en voor zover, de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de verhuurder.
  5. De huurder dient toereikend tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd en voor de duur van de overeenkomst verzekerd te blijven. Ter controle kan verhuurder voorafgaand aan het gebruik van de sportaccommodatie een kopie van de relevante polisbladen en polisvoorwaarden opvragen. Indien huurder daarmee in gebreke blijft, is de verhuurder gerechtigd aan de huurder het gebruik van de sportaccommodatie te ontzeggen (opschorting).
  6. In het geval dat de huurder zijn verplichtingen uit hoofde van deze huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt zal huurder, na ter zake door de verhuurder schriftelijk te zijn aangemaand om alsnog binnen 14 dagen zijn verplichtingen na te komen, in gebreke zijn en zal verhuurder gerechtigd zijn de huurverhouding te beëindigen, onverminderd de verplichting van de huurder tot vergoeding aan verhuurder van kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, schade en interesten. In geval van wanbetaling van de huurprijs wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de vervaldatum en bedraagt het minimumbedrag van de buitengerechtelijke kosten 15 procent van het openstaande bedrag.

Gebruik van de sportaccommodatie

  1. De sportaccommodatie zal door huurder uitsluitend gedurende de overeengekomen huurperiode en overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming daadwerkelijk worden gebruikt. Het is huurder niet toegestaan de bestemming van de sportaccommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder te wijzigen.
  2. Huurder is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder veranderingen aan de sportaccommodatie aan te brengen, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Door de huurder aangebrachte veranderingen maken geen deel uit van het gehuurde. Indien in verband met werkzaamheden aan het gehuurde de veranderingen en toevoegingen (tijdelijk) ongedaan moeten worden gemaakt, draagt de huurder alle kosten in dat kader.
  3. Kleed-, douche-, scheidsrechters-, EHBO- en massageruimten, horecaruimten en tribunes behoren tot de sportaccommodatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover deze ruimten wel zijn verhuurd, mogen deze uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn bestemd.
  4. Huurder heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen recht op toegang tot of het recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde ruimten van de sportaccommodatie. Eventueel aanwezige dienstruimten, technische ruimten, bergruimten, daken, goten van de sportaccommodatie of het gebouw of het complex waarvan de sportaccommodatie deel uitmaakt behoren niet tot de sportaccommodatie en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet worden betreden.
  5. De sportaccommodatie wordt verhuurd inclusief de aanwezige inventaris, sport- en speltoestellen en sportmaterialen, behorende bij de activiteiten waarvoor de sportruimte is gehuurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  6. Voor zover de sportaccommodatie wordt verhuurd inclusief de in artikel 7.14 genoemde zaken mogen genoemde zaken uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en dienen genoemde zaken zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te worden opgebouwd, gebruikt en te worden opgeborgen.
  7. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder de in artikel 7.14 genoemde zaken uit of van de sportaccommodatie te verwijderen en/of buiten de sportaccommodatie te gebruiken.
  8. Huurder is aansprakelijk voor het gebruik en de opslag van sportmaterialen die niet zijn gehuurd van Verhuurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan deze sportmaterialen of schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van deze sportmaterialen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder.
  9. Huurder dient zelf zorg te dragen voor klein sport- en spelmateriaal en verbruiksartikelen, zoals rackets en ballen.
  10. Het op- en afbouwen, plaatsen en/of verwijderen van sport- en speeltoestellen en materialen, dient binnen de overeengekomen gebruikstijden te gebeuren.
  11. Huurder mag bij het gebruik van de sportaccommodatie geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder draagt er zorg voor dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen. 
  12. Verhuurder kan huurder de toegang tot de sportaccommodatie weigeren indien huurder op het moment dat deze de sportaccommodatie voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder.
 1. Renovatie, onderhoud
  1. Verhuurder mag op, aan of in het gehuurde of de sportaccommodatie waarvan het gehuurde onderdeel uitmaakt in het kader van onderhoud of renovatie onderzoek verrichten. Daaronder vallen tevens de noodzakelijke onderzoeken en of werkzaamheden als gevolg van wet- en regelgeving of andere instructies van overheidswege. Het is verhuurder toegestaan om de volgens hem noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Huurder zal verhuurder de noodzakelijke toegang verlenen.
  2. Verhuurder mag gedurende de looptijd van de huurovereenkomst overgaan tot renovatie van (een gedeelte van) het gehuurde. Daaronder valt tevens sloop met vervangende nieuwbouw.
  3. Artikel 7:220 lid 1, 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. Als verhuurder wil renoveren stuurt hij huurder daartoe een schriftelijk voorstel. Dat voorstel wordt vermoed redelijk te zijn als ten minste 51 procent van de huurders van de sportaccommodatie daarmee instemmen, terwijl zij tezamen ten minste 70 procent van het verhuurbaar vloeroppervlak huren. Verhuurder wordt in dat kader aangemerkt als huurder van leegstaande delen van de sportaccommodatie.
  4. Vermindering van het huurgenot van huurder als gevolg van werkzaamheden of renovatie is geen gebrek. Huurder zal deze werkzaamheden gedogen en verhuurder steeds de gelegenheid geven voor de uitvoering van deze werkzaamheden/renovatie.
 1. Einde huurovereenkomst, oplevering
  1. Na afloop van de huurovereenkomst levert de huurder de sportaccommodatie op in dezelfde staat waarin deze verkeerde bij aanvang van het gebruik, behoudens normale slijtage en veroudering. Huurder herstelt eveneens alle (mogelijke) schade in dat kader. Indien huurder, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, de schade niet herstelt, is verhuurder gerechtigd de schade te herstellen en de kosten op huurder te verhalen.
  2. Bij het einde van de huurovereenkomst moet de huurder het gehuurde leeg en ontruimd, vrij van gebruik en (eventuele) gebruiksrechten, schoongemaakt terugleveren aan verhuurder. Huurder dient in dat kader op de dag van oplevering alle sleutels te retourneren.
  3. Alle door huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen moeten bij het einde van de huur op kosten van huurder ongedaan worden gemaakt, tenzij verhuurder anders bepaalt. Indien huurder desalniettemin veranderingen en toevoegingen achterlaat, is verhuurder gerechtigd deze zaken zich toe te eigenen of te verwijderen, zonder dat huurder daaraan enige rechten kan ontlenen (zoals vorderingen uit ongerechtvaardigde verrijking).
 1. Onderhuur, overdracht rechten
  1. Het is huurder niet toegestaan de sportaccommodatie zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, anderszins aan derden in gebruik te geven of de met verhuurder overeengekomen gebruikstijden met derden te ruilen. Het is huurder evenmin toegestaan om de huurrechten over te dragen of onder te brengen in een rechtspersoon of personenvennootschap.
 1. Verbodsbespalingen en voorschriften van orde
  1. Het is huurder en vanwege huurder aanwezige derden niet toegestaan op of in de sportaccommodatie:
 • handelingen te (doen) verrichten waardoor milieuverontreiniging optreedt of schade aan de sportaccommodatie kan ontstaan;
 • milieugevaarlijke zaken, waaronder stank verspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken, te gebruiken en/of in bezit te hebben;
 • veranderingen of toevoegingen aan te brengen waardoor de energie-index van het gehuurde vermindert;
 • te roken;
 • Te vapen (e-sigaret)
 • soft- en harddrugs te gebruiken en/of in bezit te hebben;
 • zonder geldige reden in of nabij de kleed-, was- en doucheruimten te verblijven;
 • eventueel aanwezige sportvloeren te betreden met schoenen die buiten de sportaccommodatie zijn gedragen of die strepen op deze vloeren achterlaten;
 • vloeren hoger te (doen) belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de huurovereenkomst is aangegeven;
 • kleding te dragen of materiaal te gebruiken die schade kan toebrengen aan de sportaccommodatie, de inventaris of zich in de sportaccommodatie bevindende personen;
 • gebruik te maken van de nooduitgangen en/of brandblusvoorzieningen, anders dan in geval van nood;
 • nooduitgangen, vluchtwegen en brandblusvoorzieningen te blokkeren;
 • rijwielen en andere vervoermiddelen in of op het gehuurde te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft;
 • rijwielen en vervoermiddelen op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen te stallen;
 • huisdieren tot de sportaccommodatie toe te laten, met uitzondering van blindegeleidehonden of hulphonden van personen met lichamelijke, visuele, auditieve of andere cognitieve beperkingen.
  1. Het is huurder en vanwege huurder aanwezige derden niet toegestaan op of in de sportaccommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder:
 • etenswaren en dranken of andere goederen te nuttigen of te (doen) verstrekken of te (doen) verkopen of anderszins horeca-activiteiten te verrichten, met uitzondering van de in de sportaccommodatie aanwezige horecaruimte(n);
 • zelf meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen in genoemde horecaruimte(n);
 • glas- en aardewerk in zijn bezit te hebben, met uitzondering van de in de sportaccommodatie aanwezige horecaruimte(n);
 • tassen mee te nemen in de voor de uitoefening van sportactiviteiten bestemde ruimten;
 • eigen zaken, waaronder stands, te (doen) plaatsen;
 • (licht-)reclame, (naams-)aanduidingen, borden, aankondigingen en publicaties aan te (doen) brengen;
 • Zonder toestemming van verhuurder muziek ten gehore te brengen en geluidsapparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken;
 • Zonder toestemming van verhuurder audiovisuele apparatuur, lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties, automaten en andere energie verbruikende apparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken;
 • Zonder toestemming van verhuurder commerciële televisie- of radiorapportages op te (doen) nemen of uit te (doen) zenden of commerciële foto- en video-opnamen te (doen) maken;
 • Zonder toestemming van verhuurder toeschouwers toe te laten;
 • Zonder toestemming van verhuurder entreegelden te heffen.
  1. Verhuurder kan aan het verlenen van toestemming voor de in artikel 11.2 genoemde activiteiten en handelingen nadere voorwaarden verbinden.
  2. Verhuurder is bevoegd de in artikel 11.1 en artikel 11.2 genoemde zaken die zonder toestemming van verhuurder in of op de sportaccommodatie aanwezig of voorhanden zijn direct op kosten van huurder te (laten) verwijderen. Alternatief: Bij overtreding van artikel 11.1 en/of artikel 11.2 verbeurt huurder een boete van € 500,00, onverminderd het recht van huurder de in artikel 11.1 genoemde zaken direct op kosten van huurder te (laten) verwijderen.
  3. De in artikel 11.4 genoemde boete is steeds verschuldigd door het enkele feit der overtreding zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling van de zijde van de verhuurder zal zijn vereist en zonder dat daartegen enig beroep op verrekening van de zijde van huurder zal zijn toegelaten.
 1. Huis- en gedragsregels
  1. Huurder is verplicht zich ordelijk te gedragen in de sportaccommodatie en zich te houden aan de huis- en gedragsregels die als bijlage 1 aan deze algemene voorwaarden zijn gehecht. Deze huis- en gedragsregels bevatten een verkorte weergave van de in artikel 8 en artikel 11 genoemde gebruiksvoorschriften en verbodsbepalingen.
  2. Verhuurder behoudt zich het recht voor deze huis- en gedragsregels aan te vullen dan wel te wijzigen, in welk geval verhuurder huurder direct zal voorzien van een afschrift van de gewijzigde huis- en gedragsregels. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder in te stemmen met genoemde huis- en gedragsregels.
  3. Indien Huurder in strijd handelt met de in artikel 12.1 genoemde huis- en gedragsregels, behoudt Verhuurder zich het recht voor om Huurder de toegang tot het Gehuurde (al dan niet tijdelijk) te ontzeggen.
 1. Aanwijzingen en voorschriften verhuurder, overheidsinstanties en hulpverlenende diensten
  1. Mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van verhuurder en/of medewerkers van verhuurder en/of in opdracht van verhuurder handelende derden en aanwijzingen en voorschriften van overheidsinstanties, nutsbedrijven, de verzekeraar van verhuurder, brandweer, politie en overige hulpverlenende diensten met betrekking tot het gebruik en inrichting van het gehuurde en van de binnen- en buitenruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt dienen te allen tijde onverwijld en stipt te worden opgevolgd.
  2. Huurder zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van verhuurder, de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij niet- of niet volledige nakoming van deze verplichting is huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere consequenties.
 1. Toezicht
  1. Huurder draagt zorg voor de handhaving van de orde en het toezicht op de naleving van de genoemde verplichtingen. Voorts ziet huurder er op toe dat uitsluitend toegang wordt verleend tot en gebruik wordt gemaakt van de sportaccommodatie op de overeengekomen tijdstippen door personen, die op basis van de huurovereenkomst en de aard van het gebruik gerechtigd zijn de sportaccommodatie te betreden.
  2. Huurder zorgt ervoor dat genoemd toezicht wordt uitgeoefend door één of meerdere toezichthouders, die in het bezit zijn van de daartoe vereiste diploma’s of certificaten, waaronder in ieder geval een geldig diploma BHV/EHBO/AED. Deze toezichthouders dienen zich op verzoek van verhuurder te legitimeren. Het aantal toezichthouders dient in overeenstemming te zijn met de geldende wettelijke en plaatselijke voorschriften.
  3. Huurder zorgt er voor dat genoemde toezichthouders kennisnemen van de in onderhavige afdeling opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels.
  4. Huurder zorgt ervoor dat een plaatsvervanger van de in artikel 14.2 genoemde toezichthouder(s), die voldoet aan de in artikel 14.2 genoemde kwalificaties, beschikbaar is, zodat de taken van genoemde toezichthouder(s) te allen tijde kunnen worden overgenomen.
  5. Huurder en personen die van huurder toestemming hebben de sportaccommodatie te betreden, worden niet eerder tot de sportaccommodatie toegelaten voordat de in artikel 14.2 genoemde toezichthouder aanwezig is. De toezichthouder dient zich vóór aanvang van het gebruik bij de verantwoordelijke beheerder van verhuurder te melden. Deze toezichthouder verlaat de sportaccommodatie pas nadat alle gebruikers de sportaccommodatie hebben verlaten.
  6. Verhuurder en/of medewerkers van verhuurder en/of in opdracht van verhuurder handelende derden hebben te allen tijde toegang tot de sportaccommodatie teneinde te controleren of de in onderhavige overeenkomst (waaronder ook deze Algemene voorwaarden) genoemde, op huurder en door of vanwege huurder tot de sportaccommodatie toegelaten personen rustende verplichtingen worden nageleefd.
 1. Sancties niet-naleving gebruiksvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels en aanwijzingen
  1. Voor zover huurder of op de door of vanwege huurder tot de sportaccommodatie toegelaten personen de genoemde verplichtingen niet naleven, is verhuurder bevoegd hen uit de sportaccommodatie te (laten) verwijderen en hen de toegang tot de sportaccommodatie (tijdelijk) te ontzeggen.
  2. Huurder is verplicht eventuele kosten die voortvloeien uit een schending van de in genoemde verplichtingen, alsmede eventuele boetes en dwangsommen die verhuurder door de in artikel 13 genoemde overheidsinstanties en hulpverlenende diensten worden opgelegd integraal te voldoen.
 1. Vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen
  1. Indien huurder de sportaccommodatie met toestemming van verhuurder gebruikt voor evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, is huurder verplicht op zijn kosten alle (evenementen)vergunningen,ontheffingen en/of vrijstellingen aan te vragen die voor dit afwijkende gebruik zijn vereist.
  2. Huurder is verplicht zelf te onderzoeken of voor het overeengekomen gebruik van de sportaccommodatie vergunningen en ontheffingen zijn vereist. Het aangaan van een huurovereenkomst ten behoeve van genoemd gebruik houdt uitdrukkelijk geen toezegging in dat de benodigde vergunningen en ontheffingen daadwerkelijk zullen worden verleend en/of volledig zijn.
  3. De huurder is gehouden om voor aanvang van het gebruik de eventueel noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of vrijstellingen voor het gebruik conform de overeengekomen bestemming te verkrijgen en te behouden. Datzelfde geldt voor het voldoen aan eventuele andere eisen van overheidswege.
  4. De huurder verstrekt de verhuurder een kopie van genoemde vergunningen en/of ontheffingen binnen twee dagen nadat deze door het bevoegde gezag zijn verleend en in ieder geval vijf dagen vóór aanvang van het evenement.
  5. Voor zover de in artikel 16.1 genoemde vergunningen en ontheffingen slechts kunnen worden verleend na het aanbrengen van bepaalde voorzieningen, dient huurder verhuurder daarvoor vooraf toestemming te vragen. De kosten van het aanbrengen van genoemde voorzieningen komen voor rekening van huurder.
  6. Huurder is verplicht de sportaccommodatie zodanig te gebruiken dat niet wordt gehandeld in strijd met enige wet, verordening, vergunning of andere overheidsvoorschriften, waaronder begrepen (brand)veiligheidsnormen van politie en brandweer. Indien met toestemming van verhuurder muziek ten gehore wordt gebracht of gebruik wordt gemaakt van geluids- en/of audiovisuele apparatuur mogen de in de Wet Geluidhinder opgenomen normen niet worden overschreden.
  7. Indien huurder de in artikel 16.1, 16.3, 16.4 en 16.5 genoemde verplichtingen niet nakomt, is verhuurder gerechtigd het gebruik (tijdelijk) stil te leggen (opschorting) of te beëindigen.
  8. Huurder is verplicht eventuele boetes en dwangsommen die verhuurder worden opgelegd doordat huurder de in artikel 16.1, 16.3, 16.4 en 16.5 genoemde verplichtingen niet is nagekomen integraal te voldoen.
  9. Weigering, intrekking of herroeping van een vergunning, vrijstelling of ontheffing zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst door huurder of tot enige andere actie van huurder tegen verhuurder.
 1. Veiligheid en calamiteiten
  1. Verhuurder zorgt ervoor dat de sportaccommodatie deugdelijk wordt onderhouden en het gehuurde voldoet aan de voor sportaccommodaties geldende wettelijke voorschriften, behoudens andere door partijen gemaakte afspraken. Verhuurder dient er voor te zorgen dat er een calamiteitenplan voor het gehuurde is en stelt huurder op de hoogte van de inhoud van dit plan. In dit calamiteitenplan is aangegeven op welke wijze men met ongevallen en noodsituaties omgaat en wie welke taken en bevoegdheden heeft indien genoemde calamiteiten zich voordoen.
  2. Verhuurder dient er voor te zorgen dat er een ontruimingsplan is waarin wordt aangegeven op welke wijze de sportaccommodatie moet worden ontruimd indien zich calamiteiten voordoen en welke vluchtroutes in dat geval moeten worden gebruikt.
  3. Verhuurder zorgt ervoor dat er een ongevallenrapportage in de sportaccommodatie aanwezig is. In genoemd ongevallenrapportage worden ongevallen en noodsituaties alsmede schade aan de sportaccommodatie en/of de in de sportaccommodatie aanwezige inventaris, door huurder geregistreerd.
  4. Huurder is verplicht het calamiteitenplan en het ontruimingsplan toe te passen indien zich calamiteiten voordoen en genoemde calamiteiten in de ongevallenrapportage te registreren.
  5. Huurder is verplicht deel te nemen aan periodiek door verhuurder te organiseren ontruimingsoefeningen.
  6. Huurder volgt aanwijzingen op van de BHV-ers van Verhuurder bij eventuele calamiteiten of calamiteiten oefeningen.
  7. Verhuurder is te allen tijde bevoegd de activiteiten in het gehuurde te onderbreken c.q. zijn verplichting tot het verschaffen van huurgenot op te schorten, indien dit naar zijn oordeel voor de veiligheid van de gebruikers van het gehuurde c.q. deelnemers aan de betreffende activiteiten noodzakelijk is.
  8. Verhuurder zorgt voor de aanwezigheid van EHBO-materialen die zijn toegerust op het reguliere gebruik van het gehuurde. Huurder draagt zorg voor het juiste gebruik ervan en voor aanvulling van gebruikte EHBO-materialen. Indien huurder het gehuurde met toestemming van verhuurder gebruikt voor (sport)evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, zorgt huurder voor uitbreiding van de reeds aanwezige EHBO-materialen voor zover een en ander op grond van wettelijke en/of plaatselijke voorschriften is vereist. Indien huurder de sportaccommodatie met toestemming van verhuurder gebruikt voor (sport)evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, is huurder naast zijn verplichting op grond van artikel 16.1 verplicht om een op het evenement gericht inrichtingsplan van de sportaccommodatie, een draaiboek en een calamiteitenplan op te stellen
  9. Huurder zorgt ervoor dat het in artikel 17.8 genoemde inrichtingsplan, het draaiboek en het calamiteitenplan tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van het gehuurde ter goedkeuring aan verhuurder worden voorgelegd.
  10. 17.10.Huurder neemt er kennis van dat bedrijfshulpverlening (hierna: ‘BHV’) een wettelijke verplichting is op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: ‘Arbowet’). Indien, en voor zover, de huurder een werkgever is in de zin van de Arbowet, rusten op haar de verplichtingen in het kader van BHV. Dat is het geval als er gezag wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld een bestuur dat taken verdeelt en mensen daarvoor aanwijst, instructeurs/trainers in dienst heeft, etc. Is hier sprake van, dan is de BHV-regelgeving van toepassing en dient de huurder aan zijn BHV-zorgverplichting te voldoen. Verhuurder gaat uitdrukkelijk niet de verbintenis met huurder aan om de verplichtingen in het kader van de BHV op zich te nemen.
 1. Inspectie, betreding door verhuurder
  1. Het is verhuurder toegestaan om het gehuurde te betreden, opdat hij kan controleren of huurder de huurovereenkomst correct nakomt.
  2. Verhuurder mag het gehuurde betreden ten behoeve van een eventuele taxatie of bezichtiging van het gehuurde.
  3. Huurder zal verhuurder zonodig steeds de toegang verschaffen, indien sprake is van een situatie als genoemd in dit artikel.
 1. Sport- en speeltoestellen en sportmaterialen
  1. Indien bij de sportaccommodatie behorende sport- en speeltoestellen en sportmaterialen worden verhuurd, worden deze weergegeven in de huurovereenkomst of de bij de huurovereenkomst behorende inventarislijst. Huurder mag alleen gebruik maken van de in huurovereenkomst c.q. inventarislijst genoemde sport- en speeltoestellen en sportmaterialen.
  2. Verhuurder zorgt er voor dat de in de sportaccommodatie aanwezige sport- en speeltoestellen en sportmaterialen, voor zover van toepassing, voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.
  3. Verhuurder is verantwoordelijk voor een deugdelijk onderhoud aan sport- en speeltoestellen en sportmaterialen en zorgt ervoor dat gebreken aan deze toestellen en materialen zo spoedig mogelijk worden hersteld. Voor zover genoemde gebreken niet direct kunnen worden hersteld, zorgt verhuurder er voor dat duidelijk wordt aangegeven dat het betreffende sport- en speeltoestel of sportmateriaal buiten gebruik is en dat maatregelen worden getroffen die een gebruik daarvan verhinderen.
  4. Zo nodig verstrekt verhuurder de bij de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen behorende gebruiksvoorschriften en/of mondelinge instructies met betrekking tot het gebruik van de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen.
  5. Huurder dient de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd of in gebruik zijn gegeven. Huurder dient deze toestellen en materialen zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te gebruiken.
  6. In aansluiting op het bepaalde worden sport- en speeltoestellen en -materialen, overeenkomstig de door verhuurder gegeven voorschriften en/of instructies gebruikt. Deze dienen te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen in de sportaccommodatie.
  7. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade van het gebruik van sport- en speeltoestellen en sportmaterialen door huurder of vanwege huurder tot de sportaccommodatie toegelaten personen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder.
 1. Privacy en persoonsgegevens
  1. Als gevolg van het sluiten van de overeenkomst, zal verhuurder persoonsgegevens van natuurlijke personen die aan de verhuurder verbonden zijn verwerken. Verhuurder is verplicht de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de op verhuurder van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
  2. Indien huurder persoonsgegevens verwerkt van natuurlijke personen die aan de Verhuurder verbonden zijn, dan is huurder verplicht de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de op huurder van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
  3. Uitgangspunt is dat zowel verhuurder als huurder zelfstandig als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ worden aangemerkt. Om die reden is het niet noodzakelijk dat verhuurder en huurder een zogenoemde verwerkersovereenkomst met elkaar sluiten. Indien in afwijking van het uitgangspunt verhuurder of huurder wel als ‘verwerker’ moet worden aangemerkt, verplichten beide partijen zich tot het sluiten van een verwerkersovereenkomst welke voldoet aan de eisen van artikel 28 van Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 1. Vernietigbaarheid
  1. Als een deel van de huurovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan blijven de overige delen daarvan gelden. Voor het nietige of vernietigbare deel treedt in de plaats, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn als zij wisten dat de betreffende bepaling(en) nietig of vernietigbaar waren.